Skip to content Skip to footer

Notariusz – kto to jest?

Notariusz jest osobą publiczną, a dokumenty przez niego poręczone mają moc dokumentów urzędowych. Notariusza powołuje Minister Sprawiedliwości i wyznacza on miejsce siedziby gdzie stacjonować będzie notariusz. Ze względu na swoją funkcję notariusz może korzystać z ochrony jaka przysługuje funkcjonariuszom publicznym.

Czym zajmuje się notariusz?

Czynnościami jakie wykonuje notariusz są:

– sporządzanie umowy sprzedaży nieruchomości w formie aktu notarialnego,
– spisanie intercyzy czyli procesu podczas, którego konieczna jest obecność notariusza, by potwierdził on, że dokument ma ważność prawną,
– sprawy spadkowe, których załatwienie u notariusza trwa krócej niż w sądzie i które polegają na sporządzeniu stosownego poświadczenia,
– akty prawne, które zabezpieczone muszą być w świetle prawa i muszą być zgodne z wolą stron,
-sporządzanie testamentów,
– spisywanie protokołów,
– sporządzanie protestów weksli i czeków,
– składanie wniosków o wpis do księgi wieczystej,
– odbieranie oświadczeń o odrzuceniu spadku,
– doręczanie oświadczeń,
– przyjmowanie i przechowywanie papierów wartościowych lub pieniędzy.

Czynności jakich nie może wykonywać notariusz

Notariusz nie może załatwiać spraw notarialnych związanych z nim lub jego małżonkiem oraz krewnymi z linii prostej bez względu na stopień pokrewieństwa, a także z krewnymi do trzeciego stopnia pokrewieństwa włącznie. Notariusz nie może wykonywać czynności służbowych na osobach objętych kuratelą oraz przysposobionych przez notariusza, a także na osobach z jego najbliższego otoczenia.

Jak wybrać notariusza?

Notariusza można wybrać samodzielnie kierując się opiniami znalezionymi w internecie lub z polecenia znajomych czy rodziny. Notariusz swoje obowiązki służbowe wykonuje w swojej kancelarii, po uprzednim umówieniu terminu. W wyjątkowych sytuacjach notariusz może zgodzić się na wykonanie danej usługi poza miejscem swojej kancelarii. Do wyjątkowych sytuacji zalicza się zły stan zdrowia strony, która chce skorzystać z pomocy notariusza. Notariusz może odmówić wykonania czynności służbowych jeśli nie jest pewny czy strony mają świadomość podjętych czynności oraz wtedy gdy uzna, że czynności, które ma wykonać są niezgodne z literą prawa.

Artykuł powstał w oparciu o materiały znalezione na notariusz-bydgoszcz.com.pl.