Skip to content Skip to footer

Wniosek o ogłoszenie upadłości – kto może złożyć?

Osoby prowadzące działalność gospodarczą oraz fizyczne nieprowadzące działalności mogą złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości. Wniosek składa się w wypadku, gdy osoba staje się niewypłacalna.

Wniosek o ogłoszenie upadłości

Wniosek może złożyć sam dłużnik lub jeden z jego wierzycieli. W przypadku spółki partnerskiej, jawnej, komandytowej oraz komandytowo-akcyjnej prawo do złożenia takiego wniosku mają również wspólnicy odpowiadający za zobowiązania spółki bez ograniczenia.

Wniosek należy złożyć do sądu osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika. Wypełnienie wniosku nie jest trudne, jednak czasami warto zatrudnić wyspecjalizowaną kancelarię prawną, aby nie popełnić żadnych błędów merytorycznych i formalnych.

Jak wypełnić Wniosek o ogłoszenie upadłości?

We wniosku muszą znaleźć się wszystkie niezbędne informacje dotyczące dłużnika i wierzycieli. Należy wskazać okoliczności, które przyczyniły się do złożenia wniosku oraz określić główną działalność dłużnika lub siedzibę jego zamieszkania.

Wraz z wnioskiem należy uiścić opłatę. Również wszystkie dokumenty potwierdzające zawarte w formularzu informacje muszą zostać załączone.

Oświadczenie o prawdziwości danych i obowiązek wpłaty zaliczki

Wnioskodawca musi uiścić również opłatę na pokrycie wydatków, jakie pojawią się w toku postępowania. Kwota ta wynosi jednokrotność średniego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw.

Wszystkie dane we wniosku muszą być prawdziwe. Do wniosku dołącza się oświadczenie na piśmie o tym, że dane są zgodne ze stanem faktycznym.