Skip to content Skip to footer

Co jaki czas w firmie powinny odbywać się szkolenia BHP?

W każdym zakładzie pracy niezależnie od liczebności personelu najważniejsze jest bezpieczeństwo oraz niwelowanie ewentualnych zagrożeń. Przekazywanie podwładnym wiedzy na ten temat jest konieczne nie tylko w fabrykach, firmach produkcyjnych, czy transportowych. Szkolenie BHP dla pracowników biurowych i administracyjnych także jest wymagane. Co jaki czas powinno być ono przeprowadzane?

Na czym polega szkolenie BHP pracowników?

Szkolenie bhp pracowników ma na celu uświadomienie osobom zatrudnionym w danym przedsiębiorstwie o możliwych zagrożeniach wynikających z charakteru wykonywanej pracy i przekazanie im sposobów ochrony przed tymi zagrożeniami. Ponadto firmy szkoleniowe muszą położyć nacisk na wyjaśnienie zasad pierwszej pomocy medycznej oraz omówienie wewnętrznego regulaminu organizacji (niektóre zapisy są inne dla różnych firm).

Szefostwo odpowiedzialne jest za zapewnienie szkolonym wykwalifikowanej kadry instruktorów, najczęściej z firmy zewnętrznej. Szkolenie BHP nie może spoczywać w rękach osób nieupoważnionych, czyli tzw. osób z przypadku.

Rodzaje szkoleń BHP

Kształcenie w ramach bezpieczeństwa i higieny pracy dzieli się na: wstępne i okresowe.

Szkolenie wstępne wprowadzane jest dla dopiero co zatrudnionej kadry. Wiedza zdobyta podczas zajęć powinna zostać zweryfikowana np. poprzez egzamin lub test. Nieznajomość zasad BHP może skutkować opóźnieniem rozpoczęcia pracy na przydzielonym stanowisku.

Szkolenie BHP pracowników okresowe to odświeżanie i utrwalanie, ewentualnie aktualizacja zdobytych dotąd informacji na temat bezpieczeństwa i higieny pracy. Może być zwoływane co rok lub nawet kilka lat.

Częstotliwość szkoleń

To, jak często organizowane są szkolenia BHP, zależy przede wszystkim od rodzaju obowiązków pracowniczych. Szkolenie BHP dla pracowników biurowych będzie zatem realizowane z inną częstotliwością niż dla pracowników nadzoru budowlanego.

Ci, którzy zajmują stanowiska robotnicze, charakteryzujące się dużym prawdopodobieństwem wypadku, zobowiązani są do udziału w szkoleniu raz na rok. Jeśli ryzyko zagrożeń jest małe, szkolenie BHP dla pracowników robotniczych ma miejsce raz na 3 lata.

Zatrudnieni w branżach inżynieryjnych i technicznych, organizatorzy produkcji, projektanci i konstruktorzy maszyn winni brać udział w szkoleniu co 5 lat.

Co zatem ze szkoleniem BHP dla pracowników biurowych? Ci „odświeżają” swoją wiedzę co 6 lat.